Regulamin konkursu
na blog internetowy

„Klasowy e-pamiętnik”

 

 1. Organizatorem konkursu „Klasowy e-pamiętnik”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1 im. Wojciecha Korfantego w Chorzowie, zwany dalej Organizatorem”.
 2. Celem Konkursu jest:
 • rozwijanie umiejętności z zakresu wykorzystywania narzędzi informatycznych;
 • kształtowanie umiejętności zarządzania informacjami;
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności i rozwijanie świadomości prawnej w odniesieniu do rozpowszechnianych informacji;
 • integrowanie młodzieży w zespołach klasowych i w szkołach;
 • rozwijanie poczucia więzi z regionem i społecznością lokalną.
 1. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. W Konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe.
 3. Konkurs kierujemy do wszystkich Gimnazjalistów z terenu Chorzowa i okolic, którzy chcą zaprezentować swoje umiejętności dokumentowania i przedstawiania informacji z wykorzystaniem TI.
 4. W Konkursie mogą wziąć udział Autorzy blogów wykonanych przez jedną lub kilka osób,
 5. Do Konkursu można zgłosić jedną bądź kilka prac z jednej szkoły.
 6. Osoby o ograniczonej zdolności prawnej (w tym osoby niepełnoletnie) mogą uczestniczyć w Konkursie wyłącznie za zgodą ich opiekunów prawnych (załącznik – formularz )
 7. Konkurs przebiegać będzie w następujących etapach:
 • zgłaszanie blogów do udziału w Konkursie – 15.05.2016 r. – 10.06.2016 r.;
 • Posiedzenie Komisji Oceniającej 13.06.2016
 • Ogłoszenie wyników i przesłanie Laureatom pocztą elektroniczną zaproszeń na Finał Konkursu 14.06.2016;
 • FINAŁ KONKURSU – 16.06.2016 r. w siedzibie Organizatora;
 1. Do Konkursu można zgłaszać zarówno blogi już istniejące w Internecie, jak i blogi specjalnie założone w celu uczestnictwa w Konkursie.
 2. Za bloga, który może zostać zgłoszony do Konkursu, uznaje się stronę internetową o charakterze dziennika – pamiętnika, która spełnia następujące warunki:
 3. a) podstawową treścią strony są datowane wpisy, uporządkowane chronologicznie (od najnowszych do najstarszych lub od najstarszych do najnowszych); wpisy mogą zostać również skategoryzowane z zachowaniem chronologii w poszczególnych kategoriach,
 4. b) wpisy mają charakter autorski i zawierają opis wydarzeń, uwagi, komentarze, zdjęcia, rysunki, a także inne formy prezentacji.
 5. c) blogi mogą być prowadzone przez jedną lub kilka osób (w drugim przypadku, każdy wpis musi być podpisany przez autora)
 6. d) treść musi być powszechnie dostępna, nieograniczona potrzebą rejestracji w żadnym serwisie internetowym lub koniecznością wpisywania hasła,
 7. e) blogi prowadzone muszą być w języku polskim oraz posiadać co najmniej 5 wpisów w momencie zgłaszania do Konkursu,
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia lub usunięcia z Konkursu blogów nie spełniających powyższych warunków.
 9. Blogi uczestniczące w Konkursie mogą być prowadzone na dowolnym serwerze, w dowolnej domenie oraz systemie blogowym. Ich lokalizacja w Internecie nie wpływa na możliwość udziału w Konkursie ani na ocenę treści bloga.
 10. W celu zgłoszenia bloga do udziału w Konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go drogą elektroniczną oraz pocztą tradycyjną na adres Organizatora:

zstio1ch@wp.pl
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1 im. Wojciecha Korfantego w Chorzowie

41-506 Chorzów, ul. Sportowa 23

 1. Podstawą wyłonienia zwycięzcy(zwycięzców) Konkursu będzie łączna ilość punktów zebranych przez blog danego uczestnika (uczestników), przyznanych mu przez jury Konkursu. Kryteria i punktacja zostały opisane w załączniku.
 2. Wszystkie informacje oraz wyniki publikuje się na oficjalnej stronie Konkursu pod adresem:

http://zst1.edu.pl/epamietnik

 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Organizator nie pokrywa kosztów przyjazdu na finał Konkursu.
 2. Uczestnicy Konkursu z chwilą zgłoszenia do udziału w nim wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, organizacją i przeprowadzeniem uroczystości finałowych i wręczenia nagród oraz publikacją wyników Konkursu, a także działaniami promocyjnymi związanymi z Konkursem, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Ponadto w formularzu zgłoszeniowym składają oświadczenie o posiadaniu praw autorskich, ewentualnie innych praw (jak licencja), do wszystkich materiałów wizualnych, filmowych i muzycznych składających się na materiały zawarte na stronie.
 3. Z chwilą zgłoszenia bloga do Konkursu jego autor oświadcza, że treść jego bloga nie narusza żadnych praw osób trzecich, ze szczególnym uwzględnieniem praw autorskich i prawa prasowego. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie przeciwko Organizatorowi z roszczeniami, autor bloga gwarantuje i zapewnia, że Organizator zostanie zwolniony z odpowiedzialności za naruszenie praw trzecich w pełnym zakresie, a jeżeli zwolnienie takie okaże się niemożliwe, autor wstąpi we wszelkie prawa lub obowiązki Organizatora w sporze lub naprawi wyrządzoną mu w ten sposób szkodę w pełnym zakresie.
 4. Zgłoszenie bloga do udziału w Konkursie oznacza, że z chwilą zakwalifikowania bloga przez Organizatora do udziału w Konkursie, autor bloga udziela Organizatorowi nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji niewyłącznej do utworów składających się na treść bloga, obejmującej w szczególności następujące pola eksploatacji:
 5. a) prawa do utrwalania materiałów foto, audio i video na płytach DVD, w pamięci komputera lub na taśmie filmowej, zwielokrotnienia określoną techniką w tym na płytach DVD i taśmie filmowej, wprowadzania do obrotu, publicznego wykonania lub publicznego odtwarzania, wyświetlania, najmu, dzierżawy, nadania za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną i nadawania za pośrednictwem satelity oraz równoczesnego i integralnego nadawania utworu nadawanego przez organizację telewizyjną;
 6. b) prawa do publicznej prezentacji utworu w całości lub w części, z okazji targów, wystaw, forów, festiwali;
 7. c) publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie.
 8. d) prawa do publicznego rozpowszechniania utworów tekstowych na zasadzie przedruków w całości lub części, w mediach, Internecie i w materiałach wykorzystywanych na potrzeby Organizatora.
 9. Zapytania i korespondencję e-mailową dotyczącą Konkursu należy kierować wyłącznie na adres: irenakulesza@vp.pl
 10. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).
 11. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 10 maja 2016 r. i jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: http://zst1.edu.pl/epamietnik.

Pobierz załącznik

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY

NA UDZIAŁ W KONKURSIE

ORAZ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Ja niżej podpisany/a

________________________________________________________

zamieszkały/a  ____________________________________________

oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka :

________________________________________________________

w konkursie „Klasowy e-pamiętnik”,  którego organizatorem  jest Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1 im. Wojciecha Korfantego w Chorzowie.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb ww. konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

…………………….……………..………………

(data i podpis Opiekuna Uczestnika Konkursu)

Załącznik nr 2

Formularz zgłoszeniowy

do konkursu na blog internetowy

„Klasowy e-pamiętnik”

Nazwa szkoły

 

Adres szkoły

 

Imię i nazwisko dyrektora szkoły

 

Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna ucznia/uczniów
Imię i nazwisko autora

lub

Imiona i nazwiska autorów

 

Adres internetowy bloga
Tytuł bloga

……………………

Data, pieczątka, podpis Dyrektora Szkoły

…..………………………                                                                           Data i czytelny podpis Opiekuna Ucznia/ów

Załącznik nr 3

Kryteria oceny

( wzór karty oceny członka komisji konkursowej)

LP Kryterium oceny Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania Przydzielona ilość punktów przez członka komisji oceniającej
1. Ilość wpisów 0-20
2. Jakość wpisów (ilość tekstów, fotografii, filmików) 0-100
3. Promocja Szkoły (np. w opisach wydarzeń szkolnych) 0-20
4. Promocja Klasy (np. w opisach wydarzeń klasowych) 0-20
5. Promocja Małej Ojczyzny (np. w opisach wycieczek) 0-20
6. Estetyka 0 -20