1. Mój zawód w praktyce”

w ramach programu ERASMUS+, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna

numer projektu: 2017-1-PL01-KA102-037388

 

 

 

 • 1.

 

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników projektu pn.: „Mój zawód w praktyce” w ramach programu ERASMUS+, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna

 

 • 2.

 

Informacje o projekcie

 

 1. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Technicznych nr1 w Chorzowie w okresie od 01.09.2017 do 31.08.2018
 2. Projekt skierowany jest do uczniów/uczennic Zespołu Szkół Technicznych w Chorzowie o profilu Technik Informatyk, Technik Organizacji Reklamy, Technik Elektronik.
 3. Projekt obejmuje staż zagraniczny w ośrodku szkoleniowym firmy YouNet, VIA DELLO SCALO 21/3, we Włoszech, w terminie 07.05.2018-01.06.2018 dla 3 grup w zawodach wymienionych w pkt 2.
 4. Projekt będzie łączył zajęcia teoretyczne z praktycznymi, zapewniając maksimum korzyści dla uczestników.

 

 • 3.

 

Zasady rekrutacji uczestników projektu i procedura odwoławcza

 

 1. Rekrutacja prowadzona będzie w terminie 1-30 września 2017r. w Zespole Szkół Technicznych nr1
  w Chorzowie przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Dyrektora Szkoły
  i zaakceptowaną przez Radę Pedagogiczną.
 2.  W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:
 • Sylwia Tkocz – Dyrektor Szkoły
 • Monika Chmielewska – koordynator projektu
 • Agnieszka Flaczek – nauczyciel
 • Agnieszka Kasperczyk – nauczyciel
 • Joanna Wolnik – psycholog szkolny
 1. Informacja dotyczą rekrutacji zamieszczona jest w gablocie szkolnej oraz na stronie internetowej projektu.
 1. Uczestnikiem projektu może być osoba, która jest uczniem/uczennicą klasy trzeciej Zespołu Szkół Technicznych w Chorzowie o profilu Technik Informatyk, Technik Organizacji Reklamy, Technik Elektronik i z własnej inicjatywy wyraża chęć uczestnictwa w projekcie.
 1. Proces rekrutacji obejmuje:
 • złożenie formularza zgłoszeniowego do udziału w projekcie do 15 września 2017r.
  Monice Chmielewskiej (załączniki nr 1 do Regulaminu)
 • napisanie testu kompetencji językowych (j. angielski) w terminie od 16-26 września 2017r.
 • rozmowę weryfikująca kwalifikacyjne zawodowe uczniów w terminie 16-26 września 2017r.
 • akceptację wniosku przez Komisję Rekrutacyjną.
 1. Ocena punktowa poszczególnych wniosków będzie wg następujących wag:
 • znajomość języka angielskiego (34%)
 • frekwencja (33%)
 • wiedza merytoryczna (33%)
 1. Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem przez Komisję Rekrutacyjną 40 osobowej listy głównej i 7 osobowej listy rezerwowej (listy rankingowe) oraz umieszczeniem ich na tablicy informacyjnej w ZST nr1.
 1. Komisja Rekrutacyjna zastosuje parytet mężczyzn i kobiet w proporcji podobnej do ilości dziewcząt
  i chłopców w szkole, czyli 70/30%.
 1. W momencie równych wyników pierwszeństwo będą mieli uczniowie/ uczennice zagrożeni izolacją społeczną oraz posiadający trudną sytuacje finansową.
 1. Wolne miejsca zajmie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej, w przypadku, gdy uczeń/ uczennica zrezygnuje z udziału w projekcie/zostanie skreślony.
 2.  Kandydat/ka na uczestnika projektu powinien spełniać następujące wymagania:
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. A2
 • średnia ocena z przedmiotów min. 3,0
 • ocena z zachowania min. poprawna
 • pozytywna opinia instruktora praktycznej nauki zawodu i wychowawcy
 • procent frekwencji min. 79%
 1. Po zakończeniu rekrutacji, nie później niż 1 października 2017r., wybrani uczniowie/uczennice zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie via Dziennik Elektroniczny Librus Synergia.
 1.  Po pozytywnym przejściu procesu rekrutacji uczeń podpisze oświadczenie o wyrażeniu chęci udziału w projekcie.
 2.  Złożone przez kandydata/tkę dokumenty nie podlegają zwrotowi.
 1. W przypadku braku odpowiedniej ilości chętnych lub osób spełniających kryteria Komisja Rekrutacyjna ma prawo wznowienie rekrutacji dla chętnych uczniów klas pierwszych lub drugich w dowolnym momencie trwania projektu.
 2. Istnieje możliwość odwołania od decyzji KR.
 3. Kandydaci/tki, którzy/e nie zakwalifikowali/ły się do projektu, mogą zgłosić odwołanie w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o decyzji KR.
 4. Odwołania nie mogą zgłosić osoby, które nie spełniły wymogów formalnych w procesie rekrutacji.
 5. Odwołanie musi być zgłoszone w formie pisemnej i dostarczone do Dyrektora Szkoły.
 6. Odwołanie wniesione po terminie lub w inny sposób niż wskazany powyżej pozostawia się bez rozpoznania.
 7. KR rozpatrzy wniosek w ciągu 2 dni roboczych od daty jego wpłynięcia.
 8. O decyzji KR osoba odwołująca się zostanie poinformowana na piśmie.
 9. Ponowna ocena ma charakter ostateczny i nie podlega dalszej procedurze odwoławczej.
 10. Ostateczna lista uczestników projektu zostanie wywieszona w Projektowej gablocie szkolnej najpóźniej 06.10.2016. Osoby te dodatkowo zostaną na piśmie.

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji do Projektu

 1. Mój zawód w praktyce

w ramach programu ERASMUS+, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna

numer projektu: 2017-1-PL01-KA102-037388

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (osoba ucząca się)

do projektu „Mój zawód w praktyce” w ramach programu ERASMUS+, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna

 

 

Część A – wypełnia kandydat (osoba ucząca się)

 

Dane podstawowe kandydata
Imię
Nazwisko
Płeć
PESEL
Data urodzenia (dd/mm/rrrr)
Obywatelstwo
Adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miasto)
Telefon kontaktowy
Email
Informacje o kandydacie
Tryb kształcenia zawodowego[1]
Dziedzina kształcenia wg klasyfikacji zawodów[2]
Liczba ukończonych lat kształcenia zawodowego (0/1/2/3)
Rok szkolny (20../20..)

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla celów rekrutacji do projektu „Mój zawód w praktyce” Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.).

 

 

…………………………………….…….

data i podpis kandydata

 

 

 

 

Część B

 

Ocena z zachowania za rok szkolny 2016/2017
Średnia ocen za rok szkolny 2016/2017
Frekwencja za rok szkolny 2016/2017
Wiedza merytoryczna (%)
Umiejętności językowe (%)
Opinia nauczyciela kształcenia zawodowego (pozytywna/negatywna)
Opinia wychowawcy (pozytywna/negatywna)

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………..……….

data i podpis koordynatora

 

[1] np. Kształcenie dualne (przemienne), Szkoła ponadgimnazjalna, Szkoła policealna, inne

[2] Dostępne np. pod adresem: http://www.koweziu.edu.pl/kziu-ppkwz

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułSALON MATURZYSTÓW
Następny artykułŻywa biblioteka