Regulamin Rekrutacji do Projektu

 Pobierz plik pdf

 1. Dobra praktyka czyni dobrego informatyka i elektronika”

Projekt: Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego

Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 • 1.

 

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników projektu pn.: „Dobra praktyka czyni dobrego informatyka i elektronika” w ramach Projekt: Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego. Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 • 2.

 

Informacje o projekcie

 

 1. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1 w Chorzowie w roku szkolnym 2016/2017.
 2. Projekt skierowany jest do uczniów/uczennic klas trzecich Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr1 w Chorzowie o profilu Technik Informatyk i Technik Elektronik.
 3. Projekt obejmuje staż zagraniczny w firmie IFOM (Institute for Training, Employment and Mobile learning) we Włoszech w terminie 08.05.2017-02.06.2017r.
 4. Projekt będzie łączył zajęcia teoretyczne z praktycznymi, zapewniając maksimum korzyści dla uczestników.

 

 • 3.

 

Zasady rekrutacji uczestników projektu i procedura odwoławcza

 

 1. Rekrutacja prowadzona będzie w terminie 1-30 września 2016r. w Zespole Szkół Technicznych
  i Ogólnokształcących nr 1 w Chorzowie przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Dyrektora Szkoły
  i zaakceptowaną przez Radę Pedagogiczną.
 2.  W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:
 • dyrektor ZSTiO nr1 w Chorzowie – p. Sylwia Tkocz
 • nauczyciele języka angielskiego – p. Agnieszka Flaczek
 • realizator – p. Piotr Płonka
 • pedagog szkolny – p. Justyna Pytel
 1. Informacja dotyczą rekrutacji zamieszczona jest w gablocie szkolnej oraz na stronie internetowej projektu.
 1. Uczestnikiem projektu może być osoba, która jest uczniem/uczennicą Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1 w Chorzowie o profilu Technik Informatyk i Technik Elektronik i z własnej inicjatywy wyraża chęć uczestnictwa w projekcie.
 1. Proces rekrutacji obejmuje:
 • złożenie formularza zgłoszeniowego do udziału w projekcie do 16 września 2016r. p. (załączniki nr 1 do Regulaminu)
 • napisanie testu kompetencji językowych (j. angielski) w terminie od 16-23 września 2016r.
 • rozmowę weryfikująca kwalifikacyjne zawodowe uczniów w terminie 26-30 września 2016r.
 • akceptację wniosku przez Komisję Rekrutacyjną.
 1. Ocena punktowa poszczególnych wniosków będzie wg następujących wag:
  1. frekwencja (waga 50 %)
  2. wiedza merytoryczna (waga 25%)
  3. umiejętności językowe (waga 25 %)
 2. W razie sytuacji losowych Rada Pedagogiczna będzie miała prawo zmiany kryteriów naboru opisanych powyżej.
 1. Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem przez Komisję Rekrutacyjną 40 osobowej listy głównej
  i 7 osobowej listy rezerwowej oraz umieszczeniem ich na tablicy informacyjnej w ZSTiO nr1 oraz na stronie internetowej szkoły.
 2. Komisja Rekrutacyjna zastosuje parytet mężczyzn i kobiet w proporcji podobnej do ilości dziewcząt
  i chłopców w szkole, czyli 70/30%.
 1. W momencie równych wyników pierwszeństwo będą mieli uczniowie/ uczennice zagrożeni izolacją społeczną oraz posiadający trudną sytuacje finansową.
 1. Wolne miejsca zajmie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej, w przypadku, gdy uczeń/ uczennica zrezygnuje z udziału w projekcie/zostanie skreślony.
 2.  Kandydat/ka na uczestnika projektu powinien spełniać następujące wymagania:
 • jest uczniem/uczennicą klasy trzeciej o specjalności technik informatyk i technik elektronik;
 • posiada pozytywną opinię wychowawcy i nauczyciela praktycznej nauki zawodu;
 • posiada przynajmniej poprawną ocenę z zachowania;
 • posiada średnią ocen z przedmiotów za rok szkolny 2015/2016, nie niższa niż 2,5
 • posiada ważny paszport/ dowód osobisty, co najmniej na kolejny rok kalendarzowy;
 • posiada frekwencję za rok szkolny 2015/2016 nie niższą niż 60 %.
 1. Po zakończeniu rekrutacji, nie później niż 1 października 2016 r., wybrani uczniowie/uczennice zostaną pisemnie poinformowani o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie.
 1.  Po pozytywnym przejściu procesu rekrutacji uczeń podpisze oświadczenie o wyrażeniu chęci udziału
  w projekcie.
 2.  Złożone przez kandydata/tkę dokumenty nie podlegają zwrotowi.
 3. W przypadku zbyt małej liczby uczestników rekrutacja może zostać wznowiona w dowolnym momencie trwania projektu.
 1. Istnieje możliwość odwołania od decyzji KR.
 2. Kandydaci/tki, którzy/e nie zakwalifikowali/ły się do projektu, mogą zgłosić odwołanie w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o decyzji KR.
 3. Odwołania nie mogą zgłosić osoby, które nie spełniły wymogów formalnych w procesie rekrutacji.
 4. Odwołanie musi być zgłoszone w formie pisemnej i dostarczone osobiście do Sali 208.
 5. Odwołanie wniesione po terminie lub w inny sposób niż wskazany powyżej pozostawia się bez rozpoznania.
 6. KR rozpatrzy wniosek w ciągu 2 dni roboczych od daty jego wpłynięcia.
 7. O decyzji KR osoba odwołująca się zostanie poinformowana na piśmie.
 8. Ponowna ocena ma charakter ostateczny i nie podlega dalszej procedurze odwoławczej.
 9. Ostateczna lista uczestników projektu zostanie wywieszona w Projektowej gablocie szkolnej najpóźniej

08.10.2016. Osoby te dodatkowo zostaną na piśmie.

 

Aneks 1

do Regulaminu Rekrutacji do Projektu

 1. Dobra praktyka czyni dobrego informatyka i elektronika”
 • 1.

 

Z dniem 15 września 2016r. Komisja Rekrutacyjna ogłasza nabór do projektu dla uczniów/uczennic uczących się na kierunku Technik Organizacji Reklamy.

 

 

 • 2.

 

Osoby chętne obejmuje regulamin, który określa zasady rekrutacji uczestników projektu pn.: „Dobra praktyka czyni dobrego informatyka i elektronika” w ramach Projekt: Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego. Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Aneks 2

do Regulaminu Rekrutacji do Projektu

 1. Dobra praktyka czyni dobrego informatyka i elektronika”

 

 

 • 1.

 

Z dniem 15 stycznia 2017r. Komisja Rekrutacyjna ogłasza dodatkowy nabór do projektu pn.: „Dobra praktyka czyni dobrego informatyka i elektronika” dla uczniów/ uczennic uczących się na kierunku Technik Informatyk, Technik Elektronik i Technik Organizacji Reklamy.

 

 

 • 2.

 

Kandydat na uczestnika/czkę projektu powinien spełniać następujące wymagania:

 • jest uczniem/ uczennicą klasy drugiej o specjalności technik informatyk, technik elektronik lub technik organizacji reklamy
 • posiada pozytywną opinię wychowawcy i nauczyciela praktycznej nauki zawodu;
 • posiada przynajmniej dobrą ocenę z zachowania
 • posiada średnią ocen z przedmiotów za rok szkolny 2015/2016, nie niższa niż 3,0
 • posiada ważny paszport/ dowód osobisty, co najmniej na kolejny rok kalendarzowy
 • posiada frekwencję za rok szkolny 2 semestr min 80%
 • we własnym zakresie nadrobi swoja miesięczną nieobecność w szkole
 • 3.

 

 

 1. Proces rekrutacji obejmuje:
 • złożenie formularza zgłoszeniowego do udziału w projekcie do 5 lutego 2017r. p. (załącznik nr 1 do Regulaminu)
 • napisanie testu kompetencji językowych (j. angielski) w terminie do 14 lutego 2017r.
 • rozmowa weryfikująca kwalifikacyjne zawodowe uczniów w terminie do 14 lutego 2017r.
 • akceptację wniosku przez Komisję Rekrutacyjną.

 

2.Ocena punktowa poszczególnych wniosków będzie wg następujących wag:

 • frekwencja (waga 50 %)
 • wiedza merytoryczna (waga 25%)
 • umiejętności językowe (waga 25 %)

 

3.W razie sytuacji losowych Rada Pedagogiczna będzie miała prawo zmiany kryteriów naboru opisanych powyżej.

4.Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem przez Komisję Rekrutacyjną 2 osobowej listy głównej i 4 osobowej listy rezerwowej oraz umieszczeniem ich na tablicy informacyjnej w ZSTiO nr1

 

 

 

 • 4.

 

 1. Po zakończeniu rekrutacji, nie później niż 15 lutego 2017 r., wybrani uczniowie/ uczennice zostaną pisemnie poinformowani/e o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie.
 1.  Po pozytywnym przejściu procesu rekrutacji uczeń/uczennica podpisze oświadczenie o wyrażeniu chęci udziału w projekcie.
 2. Złożone przez kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi.
 1. Istnieje możliwość odwołania od decyzji KR.
 2. Kandydaci/tki, którzy/e nie zakwalifikowali/ły się do projektu, mogą zgłosić odwołanie w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o decyzji KR.
 3. Odwołania nie mogą zgłosić osoby, które nie spełniły wymogów formalnych w procesie rekrutacji.
 4. Odwołanie musi być zgłoszone w formie pisemnej i dostarczone osobiście do Sali 208.
 5. Odwołanie wniesione po terminie lub w inny sposób niż wskazany powyżej pozostawia się bez rozpoznania.
 6. KR rozpatrzy wniosek w ciągu 2 dni roboczych od daty jego wpłynięcia.
 7. O decyzji KR osoba odwołująca się zostanie poinformowana na piśmie.
 8. Ponowna ocena ma charakter ostateczny i nie podlega dalszej procedurze odwoławczej.
 9. Ostateczna lista uczestników projektu zostanie wywieszona w Projektowej gablocie szkolnej najpóźniej 22.02.2017. Osoby te dodatkowo zostaną na piśmie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji do Projektu

 1. Dobra praktyka czyni dobrego informatyka i elektronika”

 

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (osoba ucząca się)

 do projektu Dobra praktyka czyni dobrego informatyka i elektronika o numerze 2016-1-PL01-KA102-024138 w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

 

Część A – wypełnia kandydat (osoba ucząca się)

 

Dane podstawowe kandydata
Imię
Nazwisko
Płeć
PESEL
Data urodzenia (dd/mm/rrrr)
Obywatelstwo
Adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miasto)
Telefon kontaktowy
Email
Informacje o kandydacie
Tryb kształcenia zawodowego[1]
Dziedzina kształcenia wg klasyfikacji zawodów[2]
Liczba ukończonych lat kształcenia zawodowego (0/1/2/3)
Rok szkolny (20../20..)

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla celów rekrutacji do projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.).

 

 

…………………………………….…….

data i podpis kandydata

 

 

 

Część B

 

Ocena z zachowania za rok szkolny 2015/2016  

 

Średnia ocen za rok szkolny 2015/2016  

 

Frekwencja za rok szkolny 2015/2016  

 

Wiedza merytoryczna (%)  

 

Umiejętności językowe (%)  

 

Opinia nauczyciela kształcenia zawodowego (pozytywna/negatywna)  

 

Opinia wychowawcy (pozytywna/negatywna)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………..……….

data i podpis koordynatora

 

[1] np. Kształcenie dualne (przemienne), Szkoła ponadgimnazjalna, Szkoła policealna, inne

[2] Dostępne np. pod adresem: http://www.koweziu.edu.pl/kziu-ppkwz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here