Technik informatyk 351203

Kwalifikacja EE.08.  Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci.

  1. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy

– stosuje podstawowe pojęcia z zakresu informatyki i elektroniki;

–  rozróżnia podstawowe elementy elektroniczne;

– wymienia funkcje i wyjaśnia zasady działania urządzeń techniki komputerowej;

– posługuje się dokumentacją techniczną urządzeń techniki komputerowej;

– dobiera urządzenia techniki komputerowej do określonych warunków technicznych;

– montuje komputer osobisty i serwer z podzespołów;

– modernizuje komputery osobiste oraz serwery;

– instaluje, aktualizuje systemy operacyjne i oprogramowanie użytkowe;

– wykonuje konfigurację po instalacji systemu komputerowego;

– instaluje, konfiguruje i aktualizuje sterowniki urządzeń;

– przygotowuje do pracy urządzenia mobilne;

– sporządza specyfikację techniczną, cenniki i kosztorysy stanowisk komputerowych;

– rozpoznaje rodzaje licencji i oprogramowania komputerowego;

– stosuje przepisy prawa autorskiego w zakresie dotyczącym systemów informatycznych;

– stosuje przepisy prawa dotyczące certyfikacji CE i recyklingu.

  1. Wykonanie lokalnej sieci komputerowej

– rozpoznaje topologie sieci komputerowych;

– interpretuje projekty sieci komputerowych;

– rozpoznaje i stosuje normy dotyczące medium sieciowego;

– rozpoznaje protokoły sieci lokalnych i protokoły dostępu do sieci rozległej;

– dobiera elementy lokalnej sieci komputerowej, uwzględniając określone warunki techniczne;

– dobiera przyrządy i urządzenia do montażu sieci komputerowych;

– montuje okablowanie sieciowe;

– wykonuje pomiary okablowania strukturalnego;

– monitoruje sieć bezprzewodową;

– stosuje adresację protokołu Internetowego (IP);

– stosuje podział sieci na podsieci;

– wykonuje pomiary i testy sieci logicznej;

– modernizuje lokalną sieć komputerową;

– określa rodzaje awarii lub wadliwego działania lokalnej sieci komputerowej;

– podłącza sieć lokalną do Internetu;

– rozpoznaje i stosuje podstawowe protokoły routingu.

  1. Eksploatacja urządzeń peryferyjnych i sieciowych

– określa funkcje, opisuje budowę i wyjaśnia zasadę działania urządzeń peryferyjnych i sieciowych;

–  przygotowuje urządzenia peryferyjne systemu komputerowego do pracy;

– instaluje sterowniki urządzeń peryferyjnych systemu komputerowego;

– konfiguruje urządzenia peryferyjne systemu komputerowego;

– przygotowuje urządzenia sieciowe do pracy;

– dobiera i wymienia materiały eksploatacyjne urządzeń peryferyjnych systemu    komputerowego;

– wykonuje konserwację urządzeń sieciowych i peryferyjnych systemu komputerowego;

– monitoruje pracę urządzeń lokalnej sieci komputerowej;

– stosuje przepisy prawa dotyczące gospodarki odpadami niebezpiecznymi;

– konfiguruje przełączniki lokalnej sieci komputerowej;

–  konfiguruje sieci wirtualne w lokalnej sieci komputerowej;

– konfiguruje routery i urządzenia zabezpieczające typu zapora sieciowa (ang. firewall);

– konfiguruje urządzenia dostępu do lokalnej sieci bezprzewodowej;

–  tworzy sieci wirtualne za pomocą połączeń internetowych.

  1. Naprawa urządzeń techniki komputerowej

– posługuje się narzędziami do naprawy sprzętu komputerowego;

– tworzy i przywraca kopie danych;

– identyfikuje błędy urządzeń techniki komputerowej;

– lokalizuje oraz usuwa uszkodzenia sprzętowe urządzeń techniki komputerowej;

– dobiera i stosuje narzędzia diagnostyczne i monitorujące pracę urządzeń techniki komputerowej;

–  odzyskuje dane użytkownika z urządzeń techniki komputerowej;

– formułuje wskazania eksploatacyjne dla użytkownika po wykonaniu naprawy urządzeń techniki komputerowej;

– sporządza kosztorys naprawy urządzeń techniki komputerowej.

  1. Administrowanie systemami operacyjnymi

– konfiguruje ustawienia personalne systemu operacyjnego według zaleceń klienta;

– konfiguruje interfejsy sieciowe;

– stosuje polecenia systemów operacyjnych;

– stosuje zasady udostępniania i ochrony zasobów lokalnych i sieciowych;

– udostępnia zasoby lokalnie i sieciowo;

– przestrzega zasad udostępniania i ochrony zasobów lokalnych i sieciowych;

– konfiguruje usługi, role i funkcje sieciowego systemu operacyjnego;

– zarządza funkcjami profili użytkowników;

– zarządza kontami i grupami użytkowników;

–  zarządza zasadami grup;

–  konfiguruje role katalogowe lokalnej sieci;

– zarządza lokalnie, centralnie i zdalnie stacjami roboczymi;

–  rozpoznaje protokoły aplikacyjne;

– monitoruje działania użytkowników lokalnej sieci komputerowej;

– podłącza lokalną sieć komputerową do Internetu z poziomu systemu operacyjnego;

– lokalizuje i usuwa przyczyny wadliwego działania systemów operacyjnych.

 

E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

1. Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej

Uczeń:

1) rozpoznaje topologie lokalnych sieci komputerowych;

2) rozpoznaje i stosuje normy dotyczące okablowania strukturalnego;

3) rozpoznaje protokoły sieci lokalnych i protokoły dostępu do sieci rozległej;

4) rozpoznaje urządzenia sieciowe na podstawie opisu, symboli graficznych i wyglądu;

5) określa funkcje komputerowego systemu sieciowego;

6) wykonuje projekt lokalnej sieci komputerowej;

7) dobiera elementy komputerowej sieci strukturalnej, urządzenia i oprogramowanie sieciowe;

8) sporządza kosztorys projektowanej sieci komputerowej;

9) dobiera medium do budowy lokalnej sieci komputerowej;

10) dobiera przyrządy i urządzenia do montażu okablowania strukturalnego;

11) montuje okablowanie sieciowe;

12) wykonuje pomiary okablowania strukturalnego;

13) opisuje i analizuje klasy adresów IP;

14) projektuje strukturę adresów IP w sieci;

15) wykonuje pomiary i testy sieci logicznej;

16) opracowuje dokumentację powykonawczą lokalnej sieci komputerowej.

2. Konfigurowanie urządzeń sieciowych

Uczeń:

1) modernizuje i rekonfiguruje serwery;

2) konfiguruje przełączniki lokalnych sieci komputerowych;

3) konfiguruje sieci wirtualne w lokalnych sieciach komputerowych;

4) konfiguruje rutery i urządzenia zabezpieczające typu zapora sieciowa (ang. firewall);

5) konfiguruje urządzenia dostępu do lokalnej sieci komputerowej bezprzewodowej;

6) konfiguruje urządzenia telefonii internetowej;

7) dobiera i stosuje narzędzia diagnostyczne;

8) tworzy sieci wirtualne za pomocą połączeń internetowych;

9) monitoruje pracę urządzeń lokalnych sieci komputerowych.

3. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

Uczeń:

1) instaluje sieciowe systemy operacyjne;

2) konfiguruje interfejsy sieciowe;

3) udostępnia zasoby lokalnej sieci komputerowej;

4) charakteryzuje usługi serwerowe;

5) określa funkcje profili użytkowników i zasady grup użytkowników;

6) zarządza kontami użytkowników i grup użytkowników systemu operacyjnego lub komputera;

7) konfiguruje usługi katalogowe lokalnej sieci komputerowej;

8) zarządza centralnie stacjami roboczymi;

9) rozpoznaje protokoły aplikacyjne;

10) monitoruje działania użytkowników lokalnej sieci komputerowej;

11) modernizuje lokalną sieć komputerową;

12) przestrzega zasad udostępniania i ochrony zasobów sieciowych;

13) wyjaśnia zasady działania protokołów lokalnej sieci komputerowej;

14) konfiguruje usługi odpowiedzialne za adresację hostów (adresację IP), system nazw, ruting, zabezpieczenie przed wszelkiego rodzaju atakami z sieci (firewall);

15) podłącza lokalną sieć komputerową do Internetu;

16) konfiguruje usługi serwerów internetowych;

17) określa rodzaje awarii lub wadliwego działania lokalnej sieci komputerowej;

18) lokalizuje i usuwa przyczyny wadliwego działania systemów sieciowych;

19) zabezpiecza komputery przed zawirusowaniem, niekontrolowanym przepływem informacji oraz utratą danych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here