INFORMACJE DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY

0
378

DRODZY   ABSOLWENCI 

Dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodach :

– technik elektronik,

– technik organizacji reklamy,

– technik informatyk

można odebrać w sekretariacie szkoły od 25 maja 2020 r. w godzinach 8 – 14, po uprzednim kontakcie telefonicznym 32 2410 216.

Zapraszamy!

________________________________________________________________________

UWAGA ABSOLWENCI:

W 2020 r. nie przeprowadza się egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych oraz
przedmiotów dodatkowych w części ustnej.
Z wyjątkiem kiedy zdający:
1) w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, lub
2) jest obowiązany przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego
nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.
Egzamin dla tych osób jest przeprowadzany w części ustnej egzaminu maturalnego z języka
polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego
lub języka obcego nowożytnego.
Zdający w terminie do 25 maja 2020 r., przekazują informację potwierdzającą zamiar
przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu odpowiednio do
dyrektora szkoły, którą ukończyli, albo dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, do
którego złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego (załącznik). Informacja ta może zostać przekazana drogą elektroniczną (mailem) albo faksem.
Absolwent wypełnia również oświadczenie oraz dołącza dokumenty poświadczające
konieczność przedstawienia wyniku z części ustnej egzaminu maturalnego w postępowaniu
rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną. Dokumentem poświadczającym taką konieczność
może być np. wydruk ze strony internetowej uczelni, skan z przewodnika po rekrutacji z
danej uczelni, pismo z danej uczelni, które zdający otrzymał jako potwierdzenie gotowości
przyjęcia go na I rok studiów, pod warunkiem uzyskania wyniku również z egzaminu
w części ustnej.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie
harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz
egzaminu maturalnego w 2020 roku