NIE DLA UŻYWEK – PROJEKT EDUKACYJNY

„Nie dla używek”  jest projektem edukacyjnym realizowanym w ramach KONKURSU „SZKOŁA WOLNA OD UŻYWEK” MA ON  NA CELU PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH.

Dane dotyczące projektu edukacyjnego

Cel główny:

Projekt ma charakter profilaktyczny. Jego nadrzędnym celem jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia szeroko rozumianych szkód związanych z uzależnieniami oraz dostarczenie uczniom podstawowej wiedzy dotyczącej środków uzależniających , zagrożeń z nimi związanych a także uświadomienie uczestnikom  wartości  i sposobów prowadzenia zdrowego stylu życia.

Cele szczegółowe:

 1. Przybliżenie uczestnikom projektu teoretycznej wiedzy dotyczącej używek oraz skutków ich działania na organizm człowieka
 2. Zapoznanie uczestników z przejściowymi i trwałymi skutkami zażywania używek
 3. Rozwój podstawowych umiejętności psychologicznych, takich jak:
 • asertywność, umiejętność mówienia „nie”;
 • dokonywanie racjonalnych wyborów dotyczących zażywania różnego rodzaju substancji;
 • budowanie i wzmacnianie pozytywnego obrazu własnej osoby;
 • odreagowywanie nagromadzonego napięcia emocjonalnego w sposób społecznie akceptowany;
 • zawieranie satysfakcjonujących znajomości z ludźmi oraz budowanie udanych relacji interpersonalnych;
 • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów;
 • nabycie wzorców zdrowego trybu życia i sposobów zdrowego spędzania czasu.
 1. Zmiana przekonań sprzyjających zażywaniu substancji psychoaktywnych
 2. Rozpoznanie u uczniów rzeczywistej skali problemów związanych z uzależnieniami
 3. Motywowanie i kierowanie młodzieży zagrożonej uzależnieniem od substancji psychoaktywnych do podjęcia dalszego leczenia w adekwatnej do wielkości problemu struktury terapeutycznej
 4. Rozwój umiejętności językowych, komunikacyjnych – wprowadzenie słownictwa dot. używek na lekcji języka niemieckiego.

Realizacja projektu (opis poszczególnych działań i podejmowanych czynności)

 • Przeprowadzenie ankiety, której celem  było określenie skali i stopnia zażywania środków uzależniających przez młodzież. Chcieliśmy też dowiedzieć się, czy posiadają wystarczającą wiedzę na temat narkotyków i innych używek. Szczególnie badamy wiedzę o działaniu i skutkach ich zażywania. Sprawdzamy występowanie tych środków w środowisku ankietowanych.W badaniu uczestniczyło   czterdziestu uczniów w tym trzydziestu dwóch mężczyzn i osiem kobiet. Skala zażywania środków uzależniających w ich otoczeniu nie jest  wysoka.  W większości twierdzą, że jest ona średnia lub mała i dotyczy głównie palenia papierosów, e-papierosów lub spożywania alkoholu. Ponadto młodzież zakłada że zna skutki zażywania narkotyków. Są przekonani że żyją w środowisku bezpiecznym, ponieważ tylko niewielka część z nich była namawiana do spróbowania środków uzależniających.Dla większości zjawisko uzależnienia od środków psychoaktywnych to duży problem lub trudno im to jednoznacznie określić. Młodzież jest świadoma tego, że narkotyki i inne używki są niebezpieczne dla zdrowia. Ich zdaniem od narkotyków można się szybko uzależnić. Wiedza badanych o środkach uzależniających płynie w szczególności z Internetu, szkoły i od znajomych natomiast wiele osób wie o tym również od rodziców, czy nauczycieli.Ogólnie młodzież zna nazwy wszystkich popularnych środków psychoaktywnych, spośród których najczęściej wymieniają alkohol, papierosy, dopalacze, marihuanę oraz amfetaminę.Można zauważyć również, że wśród młodzieży są osoby, które eksperymentowały z środkami psychoaktywnymi. Było to jednak w gimnazjum. Pocieszające jest to, że znaczna większość badanych ich nie zażywała. Głównymi powodami spróbowania przez ankietowanych środków uzależniających jest ich ciekawość. Niektórzy również przyznają, że chcieli się dobrze bawić pod ich wpływem, lub że namówili ich to tego znajomi. Nikt nigdy nie został zmuszony do zażycia środków psychoaktywnych.Młodzież wykazała zainteresowanie zdobywaniem wiedzy o środkach uzależniających w szkole. Ten temat cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży, o czym świadczy zaangażowanie, jakie włożyli w wypełnienie tej ankiety – sami często podawali inne przykłady narkotyków i dopalaczy.
 • Ankieta Problem zażywania środków uzależniających
 • „Używkom mówię nie” – Na lekcji wychowania do życia w rodzinie zostały zainscenizowane sytuacje, w których potrafimy wykazać się postawą asertywną i odmówić, gdy ktoś zachęca do używek.  Celem lekcji  było uświadomienie uczniom psychicznych, fizycznych i społecznych skutków stosowania substancji  uzależniających;
 • Scenariusz lekcji Używkom mówię nie
 • Zajęcia przybrały formę pogadanki z klasami. Uczniowie pracowali metodą burzy mózgów, byli bardzo kreatywni, wszystkie sugestie zapisywane były na tablicy, następnie młodzież dyskutowała nad każdą propozycją, dokonując jej oceny i wartościowania.W drugiej części zajęć uczniowie również metodą mini wykładu zostali zapoznani  z technikami wspomagającymi asertywne odmawianie. Na zakończenie lekcji w ramach ewaluacji zajęć młodzież rozwiązała quiz, który podsumowywał i syntezował wiadomości przekazane podczas zajęć.
 • Nie dla używek
 • Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów na temat „Używki – jak się przed tym bronić”.
 • „Nie daj się używkom” – przeprowadzenie szkolnej kampanii informacyjnej (np. ulotki, akcja informacyjnej na stronie internetowej szkoły). W ramach kampanii przeprowadzono konkurs: na przygotowanie:
 • plakatu,
 • prezentacji multimedialnej,
 • ulotki,
 • lub spotu dotyczącego profilaktyki uzależnienia od alkoholu, tytoniu oraz innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży

Produkty młodzieży:

– spot wykonany przez uczniów klasy IIIc Macieja Kabzę oraz Mateusza Rajczyka

cała prawda o używkach 

-ulotki oraz plakaty

– inne produkty

Uzależnienia Paulina Daumann klasa IC

Uzależnienia Milena Borowiecka 1c

Ulotka używki Kmieć P.

Nie dla używek prezemtacja konrad(1

Uzależnienia-1

Uzależnienia

 • Przygotowanie plakatu pod hasłem „Używkom mówię nie!”.
 • Zorganizowanie akcji „Pakt przeciwko  używkom”. Przeprowadzenie wśród uczniów akcji zbierania podpisów pod listą osób, które u używkom mówią nie. Zaangażowanie grupy uczniów z Włoch oraz Rumunii w ramach międzynarodowego projektu: “SHS sporty, healthy, safe”
 • Zorganizowanie spotkania z osobą, która była uzależniona od narkotyków, aby opowiedziała o swoich negatywnych doświadczeniach z tym związanych.
 • Przeprowadzenie na lekcjach wychowawczych inscenizacji, które będą podsumowaniem zdobytej wiedzy na temat działania używek.

Lekcja języka niemieckiego „Szkoła wolna od używek”:

 • Uczniowie przygotowali materiały dot. używek w języku niemieckim, zestaw zwrotów, nazwy używek w języku niemieckim ( poniżej prezentacja w j. niemieckim)
 • Uczniowie dotarli do materiałów autentycznych, opisujące przyczyny i skutki uzależnień   w języku niemieckim (http://www.kmdd.de/Home.htm; http://www.juliarauchfrei.at/)

 • Uczniowie ćwiczyli wymowę oraz umiejętność prezentacji siebie w spocie reklamowych dot. używek
 • Przeprowadzenie profilaktycznej lekcji języka niemieckiego „Szkoła wolna od używek” „SCHULE OHNE SÜCHTE” – krótka wypowiedź na temat używek i ich wpływu na młodzież, wykorzystanie filmu dot. E-shishy w niemieckich szkołach
 • Wykonanie plakatów w języku niemieckim o używkach (Alkohol, narkotyki, palenie papierosów)

W szkole został przeprowadzony Tydzień Świadomości Profilaktycznej, w ramach którego uczniowie uczestniczyli w następujących zajęciach, które były realizowane w ramach projektu konkursowego:

 • Spotkanie z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie Wydział Ruchu Drogowego.
  Tematyka: Prawne aspekty w przypadku zatrzymania osoby kierującej pojazdem będącej pod wpływem środków odurzających.

Klasy III b, III a i III c, II b uczestniczyły w spotkaniu  z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie Wydział Ruchu Drogowego st. post. Remigiuszem Celejem oraz mł. asp. Markiem Krajewskim, którzy zapoznali uczniów z prawnymi aspektami w przypadku zatrzymania osoby kierującej pojazdem będącej pod wpływem środków odurzających.

Dodatkowo od godziny 9.00 do 12:00 zostało zorganizowane stanowisko profilaktyczno – edukacyjne Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej    w Chorzowie.

 Uczniowie mogli:
– zbadać stężenie tlenku węgla w wydychanym powietrzu,
–  sprawdzić jak czuje się osoba pijana (alkogogle) ćwiczenia na orientacje,
– sprawdzić jak czuje się osoba pod wpływem środków odurzających (narkogogle)
ćwiczenia na orientacje,
– zdobyć materiały edukacyjne dotyczące wpływu środków
psychoaktywnych na funkcjonowanie człowieka,

 • W ramach oddziaływań profilaktycznych  zostały przeprowadzone warsztaty wśród młodzieży przez Panią Martynę Grzela z Ośrodka Pomocy Uzależnionym i Ich Rodzinom w Chorzowie.

Program warsztatów obejmował następujące  bloki tematyczne:

„OBIETNICA”– uświadomienie młodym ludziom zagrożeń czyhających na nich w codziennym życiu wynikających z tego skutków.  Zwrócenie uwagi młodego człowieka na pojawiający się w uzależnieniu system iluzji i zaprzeczeń. Jest to bardzo istotna kwestia związana z chorobą alkoholową, tym bardziej, że młody człowiek popada w uzależnienie znacznie szybciej niż osoba dorosła. Tematyka uwypukla odbiorcom na jakie sygnały ostrzegawcze przy chorobie alkoholowej powinni zwrócić uwagę. Ważnym tematem poruszonym  jest aspekt współuzależnienia. Dzięki omówieniu tej kwestii uczniowie  zrozumieli jakie zachowania i emocje towarzyszą członkom rodziny, osoby uzależnionej.

„ ALKOHOL KONTRA MŁODZIEŻ – WALKA ROZPOCZĘTA”-podniesienie samoświadomości młodzieży w zakresie szkodliwego działania alkoholu. Warsztaty zajęciowe składały się z dwóch części – części teoretyczno- warsztatowej oraz praktycznej. Jednym z ćwiczeń warsztatów były zajęcia pt: ”Fakty i mity”, które miały na celu skonfrontowanie wyobrażeń uczniów na temat alkoholu z rzeczywistością . Młodzież miała możliwość wyrażenia własnego poglądu, co w konsekwencji prowadziło do wywiązania się dyskusji na forum grupy. Ponadto uczniowie mieli możliwość wyrażenia własnych emocji i uczuć w formie plastycznej. Finał tego bloku zajęć, to odgrywana przez młodzież psychodrama, w której uczestnicy warsztatu mieli możliwość sprawdzenia własnych umiejętności teatralnych, jak również empatycznie podejść do problemu uzależnienia. Miał  na celu wyćwiczenie umiejętności skutecznego odmawiania spożywania alkoholu.

„DRUGI ELEMENTARZ – CZYLI PROGRAM SIEDMIU KROKÓW”– dostarczenie wiedzy o substancjach uzależniających oraz zagrożeniach związanych z ich używaniem oraz wskazanie możliwości unikania tych zagrożeń i sposobów radzenia sobie z nimi. Równocześnie jego celem było pokazanie perspektyw zdrowego życia i drogi do satysfakcji osobistych bez sięgania po substancje psychoaktywne a także  wytrenowanie ważnych umiejętności m.in. konstruktywnych zachowań w kontaktach z innymi ludźmi, mówienia NIE czyli umiejętności odmawiania.

„MNIE TO NIE DOTYCZY” – uświadomienie młodym ludziom jakie destrukcyjne zmiany w organizmie dziecka niesie za sobą zażywanie dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych. Młodzi ludzie wchodząc w okres dorastania nie zdają sobie sprawy, z konsekwencji eksperymentowania z wyżej wymienionymi substancjami nawet w najmniejszych ilościach. Chodziło o  promowanie zdrowego stylu życia poprzez edukację młodzieży w zakresie negatywnego wpływu kontaktu z substancjami psychoaktywnymi. Wiedza na temat wpływu tych substancji na organizm i psychikę człowieka, szczególnie młodego, jest nadal niedostateczna, a wciąż powszechne są błędne przekonania i mity. Profilaktyka problemów dotyczących zażywania środków psychoaktywnych w równej mierze powinna uwzględniać wszystkie zagrożenia wynikające z tego typu zachowań.

W ramach Tygodnia Świadomości Profilaktycznej młodzież uczestniczyła w wykładzie pt. Europejski Kodeks Walki z Rakiem, którego jednym z zagadnień była edukacja w zakresie wpływu palenia papierosów oraz picia alkoholu na zachorowalność na raka.

Polacy nadal powszechnie palą papierosy, kobiety w średnim wieku coraz więcej. Pierwszą przyczyną umieralności nowotworowej u mężczyzn, ale od kilku lat również u kobiet jest rak płuca, choroba prawie wyłącznie związana z paleniem tytoniu (ponad 22 tysiące zgonów rocznie). Dym tytoniowy składa się z ponad związków chemicznych, w tym  ponad 40 to substancje rakotwórcze.

Substancje rakotwórcze zawarte w dymie tytoniowym to między innymi :

Akrydyna – stosowana w produkcji barwników

Benzopiren – silna substancja rakotwórcza

Chlorek winylu – stosowny w produkcji plastiku

Cyjanowodór – używany w komorach gazowych

Kadm – rakotwórczy metal ciężki

Naftyloamina – substancja rakotwórcza

Polon – pierwiastek promieniotwórczy

Piren – związek silnie rakotwórczy

Toluen – rakotwórczy rozpuszczalnik przemysłowy

Uretan – organiczny związek rakotwórczy

Palenie tytoniu ma związek między innymi z nowotworami płuc, przełyku, gardła, jamy ustnej oraz przyczynia się do 30 proc. zgonów z powodu nowotworów. Rak płuca to schorzenie występujące prawie wyłącznie u palaczy tytoniu – jest pierwszą przyczyną umieralności nowotworowej w Polsce, zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet. Z badań wynika, że około 50 proc. osób, które rozpoczęło palenie w młodym wieku, umrze z tego powodu (1/4 umrze w wieku średnim, pozbawiając się 20-25 lat życia w stosunku do osób niepalących). Największe zagrożenie stanowi palenie papierosów, jednak palenie cygar i fajki wiąże się z porównywalnym zagrożeniem rakami jamy ustnej, gardła, krtani i przełyku.

Polacy piją alkohol w sposób ryzykowny, nie dbają o zbilansowane odżywianie, nie uprawiają aktywności fizycznej, przez co obserwujemy w populacji epidemię otyłości i różnych chorób metabolicznych, co również istotnie zwiększa ryzyko wielu chorób nowotworowych.

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że alkohol jest substancją rakotwórczą. Niezależnie od tego, czy spożywa się piwo, wino czy wódkę, ryzyko zachorowania rośnie z każdym łykiem. Dowiedziono, że spożywanie nawet małych dawek alkoholu – 10 g dziennie (w przybliżeniu 0,2 l piwa, kieliszek wina lub 25 g alkoholowego napoju wysokoprocentowego) nieco zwiększa ryzyko zachorowania na raka piersi w porównaniu z kobietami niepijącymi, natomiast zwiększone ryzyko innych nowotworów (jak rak górnego odcinka przewodu pokarmowego, dróg oddechowych, wątroby czy jelita grubego) prawdopodobnie występuje przy nieco większym spożyciu alkoholu (20-30 g dziennie).

WAŻNE! Limit dzienny dla mężczyzn nie powinien przekraczać 20 g etanolu (tj. około 2 szklanek piwa, 2 kieliszków wina lub 2 małych kieliszków mocnego alkoholu), a w przypadku kobiet – 10 g.

Alkohol staje się jeszcze groźniejszy, gdy jednocześnie pali się papierosy. U osób regularnie palących i spożywających alkohol ryzyko zachorowania jest 10-100-krotnie wyższe niż u tych, które nigdy nie paliły tytoniu i nie piły alkoholu. Dlatego warto zminimalizować spożycie alkoholu. Wedle wielu naukowych opracowań, 10 lat po zaprzestaniu picia alkoholu ryzyko zachorowania na raka przełyku zmniejsza się o 60 proc.

Skutki picia alkoholu w ciąży

“Piłam alkohol w ciąży, bo nie wiedziałam, że w niej jestem – czy coś grozi dziecku?” To częste pytanie przyszłych mam. Niestety, nie ma na nie jednoznacznej odpowiedzi. Pewne jest tylko to, że jeśli ty wypiłaś kieliszek wina, to twoje dziecko też. A nawet taka dawka alkoholu może doprowadzić do uszkodzenia mózgu dziecka. Jakie są skutki picia alkoholu w ciąży?

Alkohol w ciąży, zdaniem wielu badaczy, powinien być całkowicie zakazany. Dlaczego? Jeśli w czasie ciąży kobieta wypije choćby kieliszek wina lub jedno piwo, jej nienarodzone dziecko wypije go wraz z nią. Jego organizm nie ma żadnego mechanizmu obronnego, który uchroniłby je przed skutkami działania procentów. Nie chroni go łożysko, a wątroba nie jest jeszcze dostatecznie rozwinięta, by eliminować alkohol.
W Polsce co roku rodzi się nawet 9 tys. dzieci cierpiących na zaburzenia rozwojowe spowodowane kontaktem z alkoholem w czasie okresu płodowego. Nowatorskie badania na temat wpływu alkoholu na mózg zarówno osób dorosłych, jak i u dzieci, których matki spożywały alkohol w czasie ciąży, prowadzone są przez prof. Andrzeja Urbanika w Katedrze Radiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jakie są wyniki badań? Zatrważające! Najwięksi sceptycy, którzy twierdzą, że “trochę wina nie zaszkodzi”, milkną, gdy widza zestawione zdjęcia tomograficzne – mózgu zdrowego dziecka i mózgu dziecka z FAS (fetal alcohol syndrome, płodowy zespół alkoholowy)

.

Skutki picia alkoholu w ciąży

 • poronienie lub przedwczesny poród
 • niską wagę urodzeniową dziecka
 • uszkodzenia mózgu (w każdym trymestrze ciąży)
 • zespół ADHD
 • opóźnienie wzrostu
 • wady serca
 • wady nerek
 • problemy z widzeniem i ze słyszeniem
 • wystąpienie FAS
 • wystąpienie FAE

Jakie korzyści wynikają z rzucenia palenia

Infografika-ZALECENIA-KODEKSU