O PROJEKCIE

0
722

Projekt „Kompetentni na rynku pracy” ma na celu wsparcie uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w ramach zajęć uzupełniających ofertę edukacyjną trzech zespołów szkół średnich w Chorzowie: Zespół Szkół Technicznych Nr 1,
Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych, Zespół Szkół Budowlanych (ZST, ZSGU, ZSB).
Projekt zakłada realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych i zajęć dydaktyczno- wyrównawczych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz diagnozę talentów i kompetencji wraz z doradztwem edukacyjno – zawodowym i rozwój
kompetencji kluczowej Inicjatywność i przedsiębiorczość.

Założeniem projektu jest nabycie przez uczniów umiejętności, które zwiększą ich szanse edukacyjne oraz szanse na podjęcie aktywności zawodowej.
W ramach projektu zaplanowane jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W ramach Projektu Uczestnicy zostaną objęci wsparciem w postaci:

a) doposażenia szkoły

b) przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy – poprzez udział nauczycieli w szkoleniu z wykorzystaniem narzędzia diagnozującego indywidualne predyspozycje uczniów dotyczące metod uczenia się.

c) wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki. Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów szczególnie uzdolnionych z nauk przyrodniczych. Zajęcia będą prowadzone metodą eksperymentu

d) diagnozę talentów i kompetencji uczniów w kontekście referencyjnych profili kompetencyjnych dla kierunków kształcenia

e) wsparcie w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych poprzez szkolenia rozwijające umiejętności “miękkie” dla uczniów

Projekt realizowany będzie w mieście Chorzów w okresie 01.09.2019 – 31.08.2021

Wartość projektu: 1877703,60 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:1596048,06 PLN