Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr1
im. Wojciecha Korfantego w Chorzowie

41-506 Chorzów, ul. Sportowa 23

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
w PROJEKCIE RPSL.11.02.01-24-03D2/16

„Stawiamy na kompetencje zawodowe”

 

 

§ 1

Informacje ogólne

 

 1. Regulamin niniejszy określa zasady rekrutacji i uczestnictwa uczniów w projekcie.
 2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 3. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego DZIAŁANIE 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów PODDZIAŁANIE 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Subregionu Centralnego na podstawie umowy UDA-RPSL02.01-24-03D2/16
 4. Beneficjentem Projektu jest Miasto Chorzów-Miasto na prawach powiatu. Realizatorem Projektu jest Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1 im. Wojciecha Korfantego w Chorzowie
 5. Biuro projektu mieści się w siedzibie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1 im. Wojciecha Korfantego w Chorzowie przy ul. Sportowa 23, 41-506 Chorzów, w pok. 105.
 6. Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2016 do 31 sierpnia 2019 r.
 7. Użyte w regulaminie sformułowania oznaczają:
 • Beneficjent – Miasto Chorzów – Miasto na prawach powiatu
 • Realizator – Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1 im. Wojciecha Korfantego w Chorzowie

41-506 Chorzów, ul. Sportowa 23

 • Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Śląskiego, ul. Juliusza Ligonia 46, 40-037 Katowice.

 

§ 2

Cele i zakres wsparcia

 

Celem projektu jest lepsze dopasowanie do rynku pracy 262 uczniów i 38 uczennic Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Wojciecha Korfantego w Chorzowie (241 ucz. technikum i 59 uczniów ZSZ). w terminie od 1.09.2016 do 31.08.2019 poprzez rozszerzenie ich kompetencji zawodowych w trakcie realizacji staży w zakładach pracy, kursów kwalifikacyjnych i szkoleń oraz zwiększenie skuteczności obowiązkowych zajęć szkolnych z przedmiotów zawodowych dzięki wzbogaceniu bazy dydaktycznej i uzupełnieniu kompetencji 6 nauczycieli w ramach studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych i szkoleń a także współpracę z 5 lokalnymi zakładami pracy i 4 wyższymi uczelniami oraz PUP I WUP ukierunkowaną na poprawę i dopasowanie szkolnego systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy.

 

Projekt pn: “Stawiamy na kompetencje zawodowe” skierowany jest do młodzieży i nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Wojciecha Korfantego w Chorzowie.

Ramy czasowe realizacji projektu to 01.09.2016 r. – 31.08.2019 r.

Celem projektu jest lepsze dopasowanie do rynku pracy 262 uczniów i 38 uczennic poprzez:

– rozszerzenie kompetencji zawodowych uczestników w trakcie realizacji staży w zakładach pracy, kursów kwalifikacyjnych i szkoleń;

– doradztwo edukacyjno-zawodowe;

– zwiększenie skuteczności obowiązkowych zajęć szkolnych z przedmiotów zawodowych dzięki wzbogaceniu bazy dydaktycznej i uzupełnieniu kompetencji nauczycieli w ramach studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych i szkoleń;

– współpracę z lokalnymi zakładami pracy oraz wyższymi uczelniami i Powiatowym Urzędem Pracy ukierunkowaną na efektywniejsze kształcenie pod kątem dopasowania absolwentów do rynku pracy;

– uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły w tym uruchomienie nowego kierunku nauczania.

§ 3

Realizacja zadań Projektu

 1. Wszystkie zadania – formy wsparcia są realizowane zgodnie z zatwierdzonym przez Instytucję Pośredniczącą Wnioskiem o dofinansowanie Projektu.
 2. Formy wsparcia będą prowadzone przez Realizatora w wyznaczanym przez niego miejscu i terminie zgodnie z opracowanymi harmonogramami zajęć.
 3. Wszelkie informacje dotyczące realizacji zadań (w szczególności harmonogramy zajęć) będą prezentowane na tablicy ogłoszeń Projektu w szkole jak i na stronie WWW Projektu.
 4. Podczas realizacji zadań projektowych nadzór nad ich prawidłową realizacją i organizacją sprawuje Koordynator Projektu.

§ 4

Zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników

 

 1. Do udziału w projekcie uprawnieni są wszyscy uczniowie i uczennice oraz nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1 im. Wojciecha Korfantego w Chorzowie
 2. Rekrutacja uczestników rozpoczyna się w dniu 1 września 2016 i trwa w sposób ciągły do wyczerpania miejsc.
 3. Proces rekrutacji poprzedza przekazanie informacji grupie docelowej podczas inauguracji roku szkolnego 2016/2017, poprzez rozwieszanie plakatów informacyjnych w szkole oraz poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły i projektu.
 4. Kandydaci, którzy chcą wziąć udział w Projekcie zobowiązani są dostarczyć osobiście do Biura Projektu podpisany formularz deklaracji uczestnictwa wraz z wymaganym zakresem danych osobowych i zgodą na ich przetwarzanie.
 5. O przyjęciu na poszczególne formy wsparcia w ramach Projektu decydować będą następujące kryteria:
 6. dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów zgodnie z § 4 pkt 4;
 7. dokonanie zgłoszenia na poszczególne kursy i szkolenia w Biurze Projektu
 8. dodatkowo na kursy nauki jazdy spełniać wymagania określone odrębnymi przepisami (dot. wieku i stanu zdrowia);
 9. Jeśli liczba chętnych uczestników przekroczy liczbę miejsc w poszczególnych formach wsparcia o przyjęciu na poszczególne formy wsparcia decyduje dodatkowo:
 10. w przypadku uczniów/uczennic ranking frekwencji na zajęciach szkolnych oraz aktywność i zaangażowanie uczestnika / uczestniczki na podstawie dziennika Librus.
Wskaźnik zgodnie z Regulaminem Projektu: Wartość wskaźnika Ilość punktów
Średnia frekwencja ucznia w szkole na podstawie dziennika Librus
Aktywność i zaangażowanie uczestnika / uczestniczki (20 % punktów ) na podstawie dziennika Librus
Wiek uczestnika – uczniowie z klas najstarszych + 10% uzyskanej liczby punktów
Razem

Jeśli kandydaci będą posiadali taką samą ilość punktów – niższy miesięczny dochód na członka rodziny;

 1. w przypadku nauczycieli kolejność zgłoszeń i uzasadniona decyzja Dyrektora Szkoły.
 2. Jeśli liczba chętnych przekroczy liczbę miejsc w poszczególnych formach wsparcia Realizator będzie sporządzał listy rezerwowe i w przypadku pojawienia się wolnych miejsc Realizator będzie kontaktował się z kolejnymi osobami z listy rezerwowej.
 3. Realizacja staży i praktyk zawodowych odbywać się będzie na podstawie umów trójstronnych pomiędzy Pracodawcą, szkołą a uczniem.
 4. Złożone przez Kandydata dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi.

§ 5

Prawa i obowiązki Realizatora Projektu

 1. Realizator jest zobowiązany realizować projekt zgodnie z umową zawartą z Instytucją Pośredniczącą oraz Regulaminem Projektu przyjętym przez Projektodawcę.
 2. Realizator przez cały okres realizacji Projektu będzie prowadził Biuro Projektu w swojej siedzibie przy ul. Sportowej 23 w Chorzowie.
 3. Realizator zapewni wykwalifikowaną kadrę szkoleniową realizującą zajęcia merytoryczne
 4. Realizator zobowiązuje się sporządzić i wydać Uczestnikowi/Uczestniczce Projektu zaświadczenia o uczestnictwie w kursach pod warunkiem co najmniej 80% frekwencji.
 5. W przypadku, gdy na skutek okoliczności leżących po stronie Instytucji Pośredniczącej, wstrzymane zostaną wypłaty na pokrycie kosztów form wsparcia, Realizator ma prawo do ich zawieszenia, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestnika projektu i jego rodziców/ prawnych opiekunów poprzez ogłoszenia na tablicy informacyjnej i stronie WWW. Po ponownym uruchomieniu przez Instytucję Pośredniczącą, środków finansowych, Strony wspólnie ustalą terminy realizacji poszczególnych działań objętych Projektem.
 6. Zawieszenie form wsparcia nie daje Uczestnikowi prawa wysuwania jakichkolwiek roszczeń finansowych z tego tytułu wobec Realizatora.

 

 • 6
 1. Realizator ma prawo:
 2. a) żądania od Uczestników/Uczestniczek niezbędnych dokumentów, zaświadczeń, oświadczeń,
 3. b) żądania od Uczestników wypełniania ankiet ewaluacyjnych i innych dokumentów niezbędnych
  do potwierdzania uczestnictwa w Projekcie,
 4. c) skreślenia Uczestnika/Uczestniczki z listy Uczestników Projektu w przypadku naruszenia przez Uczestnika/Uczestniczkę przyjętych zapisów regulaminu oraz zasad współżycia społecznego. Beneficjent zobowiązany jest wówczas do pisemnego uzasadnienia skreślenia z listy Uczestników
  i niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie ucznia/uczennicę oraz w przypadku uczestników/uczestniczek niepełnoletnich jego rodziców/ prawnych opiekunów

 

 • 7

Prawa i obowiązki Uczestnika/Uczestniczki Projektu

 

 1. Uczestnik/Uczestniczka Projektu ma prawo do:
 2. a) nieodpłatnego uczestniczenia w przyznanych formach wsparcia oraz korzystania z pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach Projektu,
 3. b) postępu do informacji na temat realizacji zadań
 4. c) do rezygnacji z udziału w Projekcie lub jego zawieszenia w przypadku zaistnienia przyczyn powodujących niemożliwość uczestniczenia w formach wsparcia np.: długotrwała choroba
 5. Uczestnik/Uczestniczka zobowiązany jest do:
 6. a) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w minimum 80% zajęć;
 7. b) wypełniania wszystkich narzędzi służących monitoringowi i ewaluacji Projektu. Podczas zajęć i kursów dystrybuowane będą listy obecności, kwestionariusze ankiet  służące ewaluacji Projektu i potwierdzenia odbioru zaświadczeń;
 8. c) przystąpienia do testu / egzaminu sprawdzającego na zakończenie kursów, które kończą się egzaminem kwalifikacyjnym;
 9. d) bieżącego informowania Koordynatora Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział w Projekcie;
 10. e) do pisemnego powiadomienia koordynatora projektu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w razie zaistnienia jakichkolwiek zmian;
 11. f) Uczestnik/Uczestniczka zobligowany jest do systematycznego sprawdzania informacji zamieszczonych na stronie internetowej Projektu i tablicy informacyjnej Projektu.

 

 • 8

Postanowienia końcowe

 

 1. Strony zobowiązują się dążyć do polubownego załatwiania wszelkich sporów mogących wyniknąć w związku z realizacją Projektu.
 2. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu w trybie określonym w ust. 1, Strony ustalają zgodnie, że spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Realizatora.
 3. Strony wyłączają możliwość umownego przeniesienia praw i obowiązków Uczestnika/Uczestniczki wynikających z niniejszej Umowy na osobę trzecią.
 4. Wszelkie zmiany w Regulaminie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

 

Regulamin zatwierdził:

mgr Sylwia Tkocz

Dyrektor

Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1
im. Wojciecha Korfantego w Chorzowie

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here