Technik organizacji reklamy – 333906

Kształcenie w zawodzie Technik organizacji reklamy ma na celu przygotowanie ucznia do wykonywania pracy w zakresie:

Tworzenia przekazu reklamowego, projektowania środków reklamowych, tworzenia planu medialnego, przygotowywania środków reklamowych, badania skuteczności reklamy (uczeń zdaje zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje A.26)

Kształcenie ma na celu przygotowanie uzniów do wykonywania pracy w zakresie przygotowania oferty produktów i usług reklamowych, prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych (uczeń zdaje zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje A.27)
KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY:

A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych

1. Przygotowanie oferty produktów i usług reklamowych
Uczeń:
• korzysta z różnych źródeł informacji o produktach i usługach reklamowych
• rozpoznaje rynek produktów i usług reklamowych na podstawie analizy ekonomicznej i marketingowej
• stosuje narzędzia marketingu
• opracowuje ofertę handlową zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami klientów
• stosuje metody kalkulacji cen
• opracowuje cenniki produktów i usług reklamowych
• przygotowuje prezentację produktów i usług reklamowych z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego

2. Prowadzenie sprzedaży produktów i usług reklamowych
Uczeń:
• tworzy i aktualizuje bazy danych o klientach
• identyfikuje typy klientów
• prowadzi rozmowę sprzedażową
• prezentuje ofertę sprzedaży produktów i usług reklamowych
• prowadzi sprzedaż produktów i usług reklamowych zgodnie z przyjętą strategią marketingową
• realizuje zlecenia i zamówienia na produkty i usługi reklamowe
• negocjuje oraz przygotowuje umowy sprzedaży produktów i usług
• prowadzi dokumentację dotyczącą sprzedaży produktów i usług
• korzysta z programów komputerowych stosowanych w procesie sprzedaży produktów i usług reklamowych

A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

1. Tworzenie przekazu reklamowego
Uczeń:
• określa cele przekazu reklamowego
• obiera narzędzia promocji
• pozyskuje oraz przetwarza informacje niezbędne do realizacji reklamy
• prezentuje informacje reklamowe w formie graficznej, tekstowej i tabelarycznej oraz określa ich przydatność do wykonania reklamy
• określa mechanizmy wpływające na tworzenie reklamy
• przygotowuje zestaw informacji dotyczących kampanii reklamowej
• dobiera środki reklamowe służące do opracowania przekazu reklamowego
• dobiera środki prezentacji przekazu reklamowego
• stosuje programy komputerowe do gromadzenia i przetwarzania informacji oraz opracowania przekazu reklamowego
• stosuje przepisy prawa oraz przestrzega zasad etyki zawodowej, dotyczących tworzenia przekazu reklamowego

2. Projektowanie środków reklamowych
Uczeń:
• projektuje różne formy środków reklamowych i innych narzędzi promocji
• projektuje elementy systemu wizualnej identyfikacji firmy
• stosuje różne formy i środki projektowania reklamy
• stosuje przepisy prawa autorskiego i własności intelektualnej
• wykorzystuje programy komputerowe w trakcie prac projektowych
• prezentuje projekty reklamy produktów i usług

3. Tworzenie planu medialnego
Uczeń:
• ocenia projekt przekazu reklamowego przed jego publikacją
• dobiera nośniki reklamy do przyjętej strategii reklamy
• dobiera media do przyjętej strategii reklamy
• ustala czas emisji reklamy w mediach na podstawie określonych wskaźników
• sporządza plan przebiegu kampanii reklamowej w mediach zgodnie z przyjętym budżetem
• organizuje emisję reklamy w mediach
• sporządza dokumenty dotyczące emisji reklamy w mediach
• stosuje przepisy prawa oraz przestrzega zasad etyki zawodowej, dotyczących emisji reklamy w mediach

4. Przygotowywanie środków reklamowych
Uczeń:
• planuje etapy produkcji środków reklamowych
• wykorzystuje wiedzę i umiejętności z zakresu towaroznawstwa do realizacji określonych zadań
• sporządza harmonogram przygotowania środków reklamowych
• określa metody i techniki produkcji reklamy
• dobiera materiały i narzędzia do wykonywania środków reklamowych
• sporządza zapotrzebowanie na materiały i sprzęt do produkcji środków reklamowych
• obsługuje urządzenia techniczne i korzysta z programów komputerowych do wykonywania środków reklamowych
• przygotowuje reklamę w wersji drukowanej i elektronicznej
• przestrzega standardów jakości pracy w procesie produkcji środków reklamy
• prowadzi dokumentację dotyczącą produkcji środków reklamowych
• przestrzega zasad etyki zawodowej podczas produkcji środków reklamowych oraz stosuje przepisy prawa w tym zakresie

5. Badanie skuteczności reklamy
Uczeń:
• opracowuje oraz interpretuje wyniki badań rynku reklamy
• ocenia jakość produktów i usług reklamowych według określonych kryteriów
• określa efektywność reklamy na podstawie ustalonych wskaźników
• ocenia skuteczność reklamy na podstawie badań rynkowych
• prowadzi badania efektywności reklamy z wykorzystaniem programów komputerowych
• prezentuje wyniki badań dotyczących oceny jakości oraz skuteczności prowadzonej reklamy
Technik organizacji reklamy może pracować w:

– działach marketingu przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biurach ogłoszeń, działach promocji środków masowego przekazu, agencjach i studiach graficznych, agencjach do spraw kontaktów z prasą i kształtowanie opinii publicznej (Public Relations), prasa, radio, telewizja.

-może prowadzić własną działalności gospodarczą w ramach kwalifikacji zawodowych.
Ukończenie jednego z poziomów kwalifikacji skutkuje otrzymaniem zaświadczenia o posiadaniu kwalifikacji zawodowych w danym zakresie, a ukończenie obu jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu technika.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here